Zapisz się na:
Pressletter

Regulamin konkursu Satyron

Art. 1.

Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Mazowieckiej 63/2 (60-623 Poznań), KRS: 316953, NIP: 779-17-44-917, REGON: 630944696 (dalej „Organizator”) ogłasza konkurs Satyron, w którym oceniane będą rysunki satyryczne i ilustracje o charakterze satyrycznym oparte na grafice bądź zdjęciach, opublikowane w Internecie lub mediach tradycyjnych pomiędzy 1 stycznia 2015 roku a 20 stycznia 2016 roku.)

Art. 2.

Do konkursu można zgłaszać:
- rysunki satyryczne
- komiksy
- memy
- prace graficzne
- prace słowno-graficzne, także powstałe na bazie zdjęć.
Zgłaszane materiały powinny prezentować inteligentne poczucie humoru, merytoryczny przekaz zabarwiony satyrą, wkład twórczy autora oraz powinny odnosić się do tematów/spraw powszechnie znanych, publicznych, bieżących.
Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace naruszające obowiązujące w Polsce normy prawne, wzywające do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, czy wyznaniowych; propagujące przemoc czy przekraczające granice dobrego smaku.

Art. 3.

W konkursie przyznane zostaną nagrody w dwóch kategoriach:
1/ Rysunek satyryczny.
2/ Ilustracja satyryczna.
W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna w wysokości 2 tys. zł.
Organizator może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród lub nagród w danej kategorii nie przyznać.

Art. 4.

Prace na konkurs przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa od 21 stycznia do 15 lutego 2016 roku. Mogą je przysyłać wyłącznie autorzy. Jeden autor może zgłosić maksymalnie pięć pojedynczych prac.

Art. 5.

Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest wypełnienie i wysłanie do 15 lutego 2016 roku formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.satyron.press.pl - oddzielnego dla każdej pracy - i zatwierdzenie go kliknięciem w przesłany na podany w formularzu adres link. Po wykonaniu tych czynności zgłaszający powinien otrzymać e-mailowo potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia. Prace bez formularzy nie będą uwzględniane.

Art. 6.

Wszystkie prace zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
Wymogi dotyczące wszystkich ilustracji, grafik, memów, zdjęć itp. są następujące:
- dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością
- rozdzielczość: dłuższy bok maksymalnie 2000 px
- RGB lub grayscale.

Art. 7.

Prace konkursowe należy przesyłać do godz. 24 dnia 15 lutego 2016 roku za pośrednictwem strony internetowej www.satyron.press.pl. Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza za pomocą linku przesłanego w wiadomości e-mail zgłaszający zostanie przekierowany na stronę z informacją o zakończeniu procesu zgłoszenia - pod nią znajduje się link do panelu wgrywania prac (link zostanie też przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej zakończenie procesu składania formularza). Po wejściu w link prowadzący do panelu wgrywania zdjęć wyświetla się strona z przyciskami „Przeglądaj” i „Wyślij pracę”. Po wybraniu zgłaszanej pracy należy kliknąć przycisk „Wyślij pracę”.
Po udanym wgraniu pracy konkursowej ukaże się znak zielony, jeśli wystąpił błąd - ukaże się wykrzyknik. W tym drugim wypadku należy ponowić procedurę wyboru i wysłania pracy. W przypadku wgrania błędnego zgłoszenia można je usunąć, klikając przycisk „skasuj” obok nazwy pracy po wgraniu. W przypadku zerwania połączenia internetowego lub innych problemów prace można wgrać ponownie, wchodząc do panelu za pomocą linku zawartego w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie. Po zakończeniu wgrywania prac należy kliknąć „Przesyłanie zakończone”.
W razie problemów technicznych z przesłaniem zdjęć redakcja „Press” zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 601 745 005 lub 604 621 023, e-mail: [email protected]).
Natomiast na wszelkie pytania związane z regulaminem, niedotyczące spraw technicznych, odpowiada warszawska redakcja „Press” pod numerem 22 33 48 333, [email protected].
Prace niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 8.

O wyborze nagrodzonych prac zdecyduje jury złożone z przedstawiciela Organizatora konkursu oraz osób wskazanych przez Organizatora. Redakcja „Press” określa termin i sposób pracy jury.

Art. 9.

Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu ogłoszenia werdyktu w konkursie.

Art. 10.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu oraz sponsorom zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, na wszystkich polach polach eksploatacji (umowa licencji niewyłącznej) - w działaniach związanych z promocją i dokumentacją konkursu, a w szczególności wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie w formie audio, wideo oraz w Internecie, a także utrwalanie i zwielokrotnianie na każdym istniejącym nośniku zapisu bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z konkursem Satyron.

Art. 11.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu Satyron jest Press sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mazowieckiej 63/2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do konkursu, przesyłania informacji o konkursie oraz wydania nagród w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
Dane twórców materiałów nagrodzonych w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu oraz upublicznione w mediach w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o pracy konkursowej za zgodą osób, których dane dotyczą.
W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press i podmiotów trzecich.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w konkursie.

Art. 12.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

Art. 13.

Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

Art. 14.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej.

Art. 15.

Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej i w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.


Warszawa-Poznań, styczeń 2016


Copyright 2015© Press sp. z o.o. sp.k.
Created by Press